اسامی لیست معاونین پیشین

اسامی معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از بدو تاسیس به ترتیب

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدت تصدی مسئولیت

1

یدا... نیکپور

 

2

احسان دانشور

 

3

ناصر الهی

 

4

امیر اشتری لرکی

 

4

همایون یوسفی

 

5

حسین ذوالقرنین

 

7

مهدی فلاح مهرجردی

 

8

امیر اشتری لرکی

 

9

سید محمد موسوی  

10

حسین   محمد عسگری