آرشیو اخبار

اجرای پویش وحدت در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

اجرای پویش وحدت در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

در قالب این پویش، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه، یاری گر آسیب دیدگان شیوع بیماری کرونا خواهند بود. در این پویش اولویت کمک ها با دانشجویان و نیازمندان شهرستان های خرمشهر و آبادان می باشد.

ادامه مطلب