آرشیو اخبار

برگزاری دوره فرهنگی جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن به صورت مجازی
برگزاری دوره فرهنگی جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن به صورت مجازی

برگزاری دوره فرهنگی جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن به صورت مجازی

دوره فرهنگی جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن به صورت مجازی جهت کارکنان در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار گردید.

ادامه مطلب